Noutăți

Dispoziţia nr. 24 din 29 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

1. Începînd cu data de 04 mai 2020, în perioada stării de urgență, unitățile bugetare vor aplica regimul special de lucru și de remunerare a muncii în conformitate cu punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

2. La punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, subpunctul 6.4. se modifică și va avea următorul cuprins:

„6.4. dispunerea, prin act administrativ unilateral al conducătorului unității, în funcție de specificul activității și de nevoi:

6.4.1. a atragerii la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu;

6.4.2. a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică. Calcularea salariului se va efectua în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

6.4.3. a acordării totale/parțiale a concediului de odihnă nefolosit sau de odihnă suplimentar pentru personalul, care nu se încadrează în situațiile descrise la punctele 6.4.1. și 6.4.2.;”.

3. Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (1) din Codul muncii nr. 154/2003, remunerarea muncii salariaților unităților bugetare, atrași la muncă (cu prezența în oficiu sau de la domiciliu) în zilele declarate libere de 30-31 martie, 01-03 aprilie, 07-17 aprilie, 21-24 aprilie și 27-30 aprilie, se efectuează în mărime ordinară.

4. Reluarea începînd cu data de 04 mai 2020, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID – 19, a activităților:

4.1. de comerț cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri și produse prin unitățile comerciale, cu excepția celor amplasate în centre comerciale, în piețe (inclusiv pieţe auto), în aeroporturile și porturile internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat;

4.2. de comercializare a produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vânzare la geam;

4.3. de comercializare a produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

5. Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale și T.V.A.:

5.1. 10 ventilatoare pulmonare model Hamilton C1, furnizate de „GBG– MLD” S.R.L. și oferite cu titlu de donație de către Î.M. „MOLDCELL” S.R.L. și care urmează a fi distribuite instituțiilor medico–sanitare publice, conform Dispoziției Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

5.2. laringoscoape–video, furnizate de S.C. „Denolga medical” S.R.L. și oferite cu titlu de donație de către Banca Comercială „Mobiasbanca–OTP Group” S.A. pentru necesitățile Instituției Medico–Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”;

5.3. dispozitivele medicale și echipamentele de protecție, oferite cu titlu de donație pentru Instituția Medico–Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” și, care urmează a fi distribuite altor instituții medico–sanitare publice, conform Dispoziției Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, importate din Republica Turcia de către: OPTIVIZIYON SAGLIK MADENCILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SRKETI, Reprezentanța Fundației ,,FUNDACJA SOLIDARNOSCI MIEDZYNARODOWEJ” în Republica Moldova, Episcopia de Ungheni și Nisporeni a Patriarhiei Moldovei, Dmitri Torner, Coman Andrei;

5.4. măștile medicale de unica folosință, oferite cu titlu de donație Ministerului Afacerilor Interne de către Î.C.S. „HUAWEI TECHNOLOGIES” S.R.L.

6. Prin derogare de la prevederile punctului 11 din Dispoziţia nr.8 din 28 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, se permite desfășurarea activității de urmărire penală și pe alte cauze decât cele menționate în punctului 10 din anexa Dispoziției nr.1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații excepționale, dacă aceasta nu necesită implicarea directă a părților (victimei, părții vătămate, bănuitului, învinuitului) sau altor persoane participante la procesul penal.

7. Prin derogare de la art. 5 alin. (4) din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, se extinde cu 6 (șase) luni termenul limită de 3 ani în care persoana, care nu a susținut examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor la o disciplină, poate fi admisă pentru a repeta examenul de calificare.

8. Prin derogare de la art. 24 alin. (4) din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, se extinde până la data de 29 mai 2020 termenul de prezentare de către entitățile de audit Consiliului de supraveghere publică a auditului a Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului;

9. Prin derogare de la art. 29 alin. (1) din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, se extinde până la data de 29 mai 2020 termenul de prezentare de către entitățile de audit care efectuează auditul la entitățile de interes public Consiliului de supraveghere publică a auditului a Raportului privind transparența.

10. Prin derogare de la art. 29, lit. e) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, se prelungeşte cu 60 (șaizeci) zile după expirarea perioadei stării de urgență termenul de prezentare Guvernului a Raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern pe anul 2019.

11. Prin derogare de la art.8 alin. (1) din Legea nr.293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ,,Prima casă”, în perioada stării de urgență, băncile comerciale participante în Program nu vor iniția procedura de executare a dreptului de ipotecă, ca urmare a neachitării sumei principale și a dobînzii în decurs de 91 de zile de către beneficiarii de credite ipotecare în cadrul Programului, iar în cazul inițierii ulterioare a unei proceduri de executare a dreptului de ipotecă, perioada stării de urgență nu va fi inclusă în termenul de 91 zile pentru clasificarea creditului ca neperformant.

12. Pe durata stării de urgență se suspendă termenele prevăzute în punctele 31, 39, 46, 49, 71 și 72 din Regulamentul de implementare a Programului de stat ,,Prima casă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.202/2018.

13. Prin derogare de la prevederile pct. 32 din Regulamentul privind subvenționarea creării locurilor de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1145/2017, se prelungește pînă la 30 iunie 2020 termenul în care Serviciul Fiscal de Stat, la solicitarea autorității competente, verifică anual, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare, respectarea de către beneficiar a obligațiilor stipulate în contract.

14. Anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 Martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se modifică după cum urmează:

14.1. punctul 4, după sintagma ,,încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat”, se completează cu sintagma ,,orice cereri din domeniul dreptului electoral (cereri de revizuire, pronunțarea hotărârilor suplimentare, hotărâri de corectare a erorilor),”;

14.2. punctul 6, se completează, după cum urmează „Cauzele prevăzute la punctul 4, de domeniul electoral se vor examina în termen de pînă la 5 zile, conform regulilor de citare, însă, neprezența participanților nu împiedică examinarea cauzei, iar în zilele de repaus sau declarate zile de odihnă, conducerea instanțelor de judecată va dispune prezența personalului strict necesar pentru examinarea cauzei.”.

15. Dispoziția nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se modifică după cum urmează:

15.1. punctul 8 va avea următorul cuprins: „8. Patentele valabile în perioada stării de urgenţă se suspendă pe perioada acesteia la cererea titularului de patentă depusa la Serviciul Fiscal de Stat în termen de pînă la 30 de zile din momentul ridicării stării de urgență. Termenul de valabilitate ce se cuprinde în perioada de suspendare se restabileşte şi se prelungeşte ulterior la cererea titularului de patentă.”;

15.2. la punctul 9 textul ,,restituirea sumei contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă a” se substituie cu textul ,,o subvenție în mărimea sumei achitate a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă.”;

15.3. la punctul 10, cuvîntul ,,Restituirea” se substituie cu textul ,,Achitarea subvenției prevăzută la punctul 9”;

15.4. la punctul 13, după textul „Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj” se completează cu textul „și Legii nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari”;

15.5. la punctul 21, după textul „Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj” se completează cu textul „și Legii nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari”;

16. Se autorizează intrarea:

16.1. în data de 30 aprilie 2020, prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional și șederea temporară pe teritoriul Republicii Moldova a 53 cetățeni români, membri ai echipei medicale speciale de urgență, antrenați în controlul și combaterea infecției COVID-19, în cadrul asistenței acordate de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova;

16.2. în data de 30 aprilie 2020, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul International Chișinău și șederea temporară, pînă la data de 10 mai 2020, pe teritoriul Republicii Moldova a trei cetățeni turci, reprezentanți ai companiei MKL ENERGY L.T, pentru semnarea actelor de investiții, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID – 19.

17. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în zilele de 1-3 mai 2020.

18. Se sistează regimul de carantină în satul Carahasani, raionul Ştefan Vodă.

19. Se prelungește, pînă la 04 mai 2020, termenul de sistare a activității Instituției Medico–Sanitare Publice Spitalul Raional Ştefan Vodă (număr de identificare de stat (IDNO): 1003608150228).

ℹ️ Întreaga Dispoziție poate fi accesată pe www.gov.md